15.11.2022

Johtaminen, Lean

LEAN-johtaminen työhyvinvoinnin edistäjänä

LEAN mielletään usein tuotannon prosessien kehittämismenetelmäksi, mutta itse asiassa se on yksi työhyvinvointijohtamisen tehokkaimmista keinoista. Työhyvinvointi muodostuu arjen työn sujuvuudesta, merkityksellisen työn tekemisestä, mahdollisuudesta vaikuttaa oman työn kehittämiseen sekä hyvästä tiimihengestä ja johtamisesta.

On todettu, että LEAN-johtamisesta 80% on ihmisten johtamista ja kulttuurin luomista ja 20% työkalujen käyttöä. LEAN-johtamisen perusarvoina ovat ihmisten arvostaminen ja jatkuva parantaminen. LEAN on johtamistapa ja -kulttuuri, jonka tavoitteena on turhan tekemisen poistaminen, työn virtauksen parantaminen ja arvoa tuottavan työn osuuden lisääminen. LEAN-johtamisen keskiössä ovat:

• vaihtelun pienentäminen
• hukan tunnistaminen
• yksinkertaistaminen
• virtauksen parantaminen
• ongelmanratkaisu
• jatkuva parantaminen
• visuaalinen johtaminen

LEAN-johtaja ei anna kalaa, vaan opettaa kalastamaan

LEAN-johtamisessa keskitytään oppimiseen. Tiimin jäsenet otetaan mukaan kehittämään toimintaa, sillä LEAN:ssä nähdään, että ne, jotka tekevät kyseistä työtä arjessa, pystyvät sitä myös kehittämään. LEAN-johtajan tehtävä on valmentamalla kehittää ihmistä, kun taas tiimin jäsenen tehtävä on kehittää työtä ja samanaikaisesti kehittää omaa osaamistaan ja kehittyä ongelmanratkaisijana. Esihenkilön tärkeä tehtävä on opettaa tiimin jäsenille LEANin toimintaperiaatteita ja työkaluja sekä asettaa tavoitteita antamatta valmiita ratkaisuja niiden saavuttamiseksi. Esihenkilö osallistaa, tukee ja kannustaa tiimin jäseniä etsimään erilaisia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Valmentajana hän on koko ajan tiimin tukena seuraten asioiden etenemistä ja esittäen eteenpäin vieviä avoimia kysymyksiä. Etsiessään vastauksia kysymyksiin, tiimin jäsenet oppivat ratkomaan ongelmia ja löytämään ratkaisuja päivittäisen työn helpottamiseksi pelkän suorittamisen sijaan.

LEAN-johtamisella ja -kulttuurilla on suora vaikutus työhyvinvointiin ja siksi jokaisella esihenkilöllä tulisi olla kyvykkyys LEAN-johtamiseen. Lisäksi jokaisen esihenkilön tavoitteena tulisi olla LEAN-kulttuurin luominen ja tiimin jäsenten opastus LEANin toimintamalleihin ja työkaluihin.

LEAN parantaa työilmapiiriä ja rakentaa tiimihenkeä

Ihmisten työviihtyvyys, jaksaminen ja tuottavuus lisääntyvät, kun poistamme virheet, monimutkaisuudet ja turhautumista aiheuttavat tekijät, jotka tuhlaavat aikaamme. Kun ihmisillä on läpinäkyvyys kokonaisuuteen, tiedonkulku on hyvää ja laadukasta, jokaisella on selkeä ymmärrys rooleista, työtä ohjaa vakioidut työtavat -ja ohjeet ja tehtävä työ on merkityksellistä, myös ihmisten stressi ja keskinäinen kunnioitus paranevat.

Parhaimmillaan onnistunut LEAN-johtamistapa ja -kulttuuri näkyvät arjessa siten, että ihmiset kokevat tekevänsä arvoa tuottavaa työtä ja ovat innoissaan pystyessään jatkuvasti kehittämään nykyistä tapaa tehdä työtä. Esihenkilönä parasta on nähdä, kun tiimin jäsenet nauttivat ongelmien ratkaisusta ja saavat positiivisia kokemuksia ja onnistumisia löytäessään eteenpäin vieviä ratkaisuja, joiden tuomia etuja pääsevät hyödyntämään omassa työssään.