17.10.2022

Johtaminen

ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA ESIHENKILÖLTÄ VAADITAAN LUOTTAMUSTA RAKENTAVAA JOHTAJUUTTA

Oppimisen ja kokemuksen kautta saatu tieto on yksilön henkilökohtaista omaisuutta ja sen jakaminen perustuu vapaa-ehtoisuuteen. Tästä syystä asiantuntija-organisaatioissa ihmisillä oleva tieto ei ole organisaation omistama voimavara, vaan sen saaminen yrityksen käyttöön riippuu asiantuntijoiden halusta jakaa tietoaan ja osaamistaan organisaation hyväksi. Ihmisten halu jakaa heillä olevaa tietoa taas edellyttää luottamusta, sillä tiedonjakaminen sisältää aina riskin, että tiedonsaaja käyttää tietoa hyväksi itsekkäässä hyötymistarkoituksessa.

Tutkin vuonna 2019 valmistuneessa Pro gradu -tutkielmassani tiimin luottamusta rakentavia johtamiskäytäntöjä tiimeissä, joissa tiimin jäsenet työskentelevät paikkariippumattomasti. Tämä artikkeli pohjautuu tutkielmani tuloksiin.

LUOTTAMUSTA RAKENTAVASSA JOHTAJUUDESSA YHDISTYY MONIA JOHTAMISTYYLEJÄ

Luottamusta rakentavina johtamistyyleinä nousivat esiin transformatiivinen, valtuuttava ja psykologista turvallisuutta edistävä johtajuus. Transformatiivinen esihenkilö kykenee asettamaan selkeitä tavoitteita, tarjoamaan valmentavaa tukea ja yksilöllistä huomioimista. On todettu, että transformatiivinen esihenkilö pystyy viestimään tiimille tavoitteiden merkittävyyden ja motivoimaan tiimin jäsenet työskentelemään tiiminä yli odotusten.

Valtuuttava esihenkilö osallistaa tiimin jäseniä päätösten tekemiseen, delegoi tärkeitä tehtäviä ja vastuita tiimin jäsenille. Valtuuttavalla johtajuudella on todettu olevan suuri merkitys tiimin yhteistyöhön, sillä se kannustaa tiimin jäseniä itsenäiseen työskentelyyn, vastuunkantamiseen ja työn suunnitteluun.

Luottamusta rakentavana johtajuutena koettiin esihenkilön tavoitettavuus, kyky kuunnella ja edistää kommunikointia, taitoa tukea ja halu mahdollistaa yksilöiden ja sitä kautta koko tiimin kehittyminen. Nämä tekijät ovat yhdistettävissä psykologiseen turvallisuuteen. Tällaisessa ympäristössä tiimin jäsenet haluavat jakaa tietoa toisilleen, pyytävät toisiltaan apua sekä antavat toisilleen palautetta.

LUOTTAMUSTA RAKENTAVAT JOHTAMISKÄYTÄNNÖT

Esihenkilöltä vaaditaan kykyä toimia suunnannäyttäjänä ja tavoitteiden muuttuessa kykyä tiedottaa siitä tiimiä mahdollisimman nopeasti. Esihenkilön on oltava johdonmukainen kaikessa tekemisessään ja sanomisissaan. Esihenkilön tuki koetaan luottamusta rakentavaksi. Tuki voi olla kuuntelua, toiminnallista reagointia tai kannustamista. Erityisesti valmentavalla tuella, kuten ajatusten vaihdolla ja opastamisella koetaan olevan luottamusta rakentava vaikutus. Erityisen tärkeänä tuen saamista pidetään tilanteissa, joissa asiat ovat menneet väärin.

Esihenkilöltä odotetaan etäläsnäoloa, tavoitettavuutta ja ajallaan vastaamista.
On tärkeää, että esihenkilö tunnistaa ja huomioi tiimin jäsenten yksilölliset tarpeet vuorovaikutukselle, sen toteutustavoille ja tiheydelle ja että esihenkilö hyödyntää jokaisen asiantuntijan osaamista tiimin parhaaksi. Esihenkilöllä tulee olla kyky varmistaa, että jokaiselle tiimin jäsenellä on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin niin teknologiavälitteisesti kuin kasvotustenkin. Rehellinen, avoin ja kaikkia tasavertaisesti huomioiva kommunikointi on tärkeää.

Rehellisen, laadukkaan ja säännöllisen palautteen koetaan rakentavan luottamusta, sillä se on keino ammatilliseen kehittymiseen.

Esihenkilön tulisi mahdollistaa tiimin yhteistyö ja itseohjautuvuus tukemalla ja kannustamalla tiimiä avoimeen ja säännölliseen kommunikointiin ja tiedonjakamiseen. Lisäksi esihenkilön tulisi mahdollistaa fyysisiä tapaamisia, sillä niiden avulla luottamuksen rakentaminen myös teknologiavälitteisesti helpottuu.